Temel Politikalar ve Öncelikler

Bakanlığımızın temel politika ve öncelikleri; Kalkınma Planı, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan gibi üst politika belgelerine ek olarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Yatırım Programları ve Politika Belgeleri doğrultusunda belirlenmektedir. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Bakanlık Merkez Binada tüm birimlere destek hizmeti sunarken; kamu kaynaklarının kullanımında iş ve işlemlerde açıklık, katılım, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, maddi kaynaklar ile insan gücünün etkin olarak kullanılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi suretiyle kamu kaynaklarında verimliliğin artırılmasını, hizmet sunumunda eşitlik, hukuka uygunluk, saydamlık ve evrensel değerlere saygıyı, hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet alıcılarının talep ve ihtiyaçlarına öncelik verilmesini, müşteri odaklı hizmet anlayışını, temel politika ve öncelikli hedef olarak belirlemiştir