Ulaştırma Şubesi
  1. Bakanlık hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak, periyodik bakım onarımlarını veya arızalanmaları halinde tamirlerinin yapılmasını sağlamak,
  2. Hizmet araçlarının bakımlı, iç ve dış temizlikleri yapılmış ve her an hizmete hazır vaziyette bulunmalarını sağlamak,
  3. Hizmet araçlarına akaryakıt temini için ihtiyaç miktarını belirlemek,
  4.  Hizmet araçlarının yetersiz kalması halinde, hizmetin aksamaması için bütçe imkanları doğrultusunda hizmet alımı yoluyla taşıt edinilmesi hususunda planlama yapmak, ihtiyaç miktarını belirlemek,
  5. Bakanlığın hizmet ve faaliyetleri doğrultusunda talep edilmesi halinde hizmet ve faaliyetin türüne göre araç kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,
  6. Şoförler arasında görev dağılımını yapmak, araç avadanlıklarının şoförler üzerine zimmetini ve kontrolünü yapmak,
  7. Hizmet araçlarının; hızlı geçiş sistemi (HGS) veya otomatik geçiş sistemi (OGS) geçişlerine ait işlemleri, mevzuat gereği muayeneleri, egzoz emisyon ölçümleri ve trafik sigortalarının yapılmasını takip etmek ve bunlara ait giderlerin ödemelerini yapmak,
  8. Bakanlık, merkez teşkilatı personelinin zamanında mesaiye geliş ve gidişlerini temin etmek üzere personel taşıma hizmeti ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
  9. Personel taşıma hizmeti konusunda, gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak,
  10. Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  11. Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
  12. Şubenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şubeler ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,
  13. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.