Donatım ve Ambarlama İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlar ve programlar çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 • Taşınır malların, ilgili mevzuatlarda belirtilen esas ve usullere uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının tutulması, harcama birimi taşınır yönetim hesabının hazırlanmasını sağlamak,
 • Bakanlığımız hizmetinde kullanılan taşınır malların idaresine ait konularda mevzuatı geliştirici düzenleyici iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ile bu konuda doğacak tereddütlerin, giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmasını sağlamak,
 • Ödeneği Başkanlık bütçesinde bulunan, taşınırların temini ile ilgili olarak birimlerden gelen talepleri değerlendirmek, taleplerin ihtiyaç fazlası malzemelerden karşılanmasını, temin edilemeyenlerin satın alınması ile ilgili talep işlemlerini tesis etmek,
 • Satın alınan taşınır mallar için mevzuat uyarınca muayene ve kabul gerektirdiği hallerde, Muayene ve Kabul ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılanlar ile hurdaya ayrılan taşınırların mevzuatlar uyarınca gerekli işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Harcama birimince kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırların kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devredilmesi ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 • 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre verilecek yetki dâhilindeki iş ve işlemleri yerine getirmek,
 •  Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,