İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri bildirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
 • İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri; İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda takip (İSG KATİP) sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek,
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,
 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için önerilerde bulunmak,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmak, ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yaparak önerilerde bulunmak,
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını, belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını, 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin, EK-2’de yer alan örneğine uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
 • Bakanlık çalışanlarına çalışma saatleri içerisinde, kadrolu personel veya hizmet alımı suretiyle sağlık hizmeti verilmesini, bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak, eğitim yapmak ve tatbikatlara katılmak,
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu, yıllık çalışma planını,  örneğine uygun olarak hazırlamak,
 •  Bakanlığın sıfır atık yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,