Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü
 • Bakanlık sivil savunma planını hazırlamak ve güncellemek,
 • Bakanlık hizmet binalarının tahliye edilmesine ilişkin planlamayı yapmak ve koordine    etmek,
 • Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Sığınaklarla ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
 • 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin Bakanlık hizmet binalarında uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 • Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesini hazırlamak ve sekretarya hizmetini yapmak,
 • Afet ve acil durum ile sivil savunma hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 • Afet ve acil durum ile seferberlik ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesinde bakanlık hizmet birimleri ve kuruluşları ile diğer bakanlıklar ve kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonda bulunmak,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda, Bakanlık adına sekreterya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili Bakanlık merkez ve ek hizmet binalarında tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kapsamında kaynak ve ihtiyaçların tespit edilerek belirlenmesi (mal, hizmet ve araç) ile tahsis planlaması ve protokollerin düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Milli Alarm Sistemi Genelgesine uygun olarak Bakanlığın Milli Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak,
 • Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin hizmetleri denetlemek,
 • İlgili mevzuat gereği; Bakanlık seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin planlamaları, afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu, sivil savunma hizmet ve faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, denetlemek, takip ve koordine etmek,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,