Güvenlik Şube Müdürlüğü
  • Bakanlığımız merkez hizmet binalarında, güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; özel güvenlik hizmetlerinin tabi olduğu kanun, yönetmelik ve bu konuda hazırlanan mevzuatın uygulanmasını sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,
  • 07/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu konuda hazırlanan mevzuat kapsamında, Bakanlığımıza hizmet binalarında koruma planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
  • Güvenlik görevlilerinin kontrol, sevk ve idaresini sağlamak,
  •  Bakanlığımız merkez hizmet binalarında, kapalı devre kamera ile izleme yapılmasını, kapı bariyer sistemlerinin kullanılmasını, dış ve iç kameraların kayıt yapması ve kayıtların saklanmasını, X-Ray cihazlarının lisans sürelerinin takip edilmesi ve lisans yenileme ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Bakanlık personeline araç giriş kartı verilmesi, yenilenmesi ve iadesi işlemleri ile otopark düzen ve güvenliğini sağlamak,
  • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
  • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,