Haberleşme ve İletişim Şube Müdürlüğü
 • Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri adına, posta şirketleri tarafından veya şahsen, elden gelen her türlü resmi evrakların, dilekçelerin ve benzerlerinin kabul edilmesini sağlamak,
 • Teslimi gerçekleşen evraksal nitelikli belgelerin taranabilir nitelikli olanlarını tasnifleyerek, belgenet programına üst verileri alınarak kayıt edilmesini sağlamak,
 • Evrakların muhatap kısmında yazan genel müdürlükler,  müstakil daire başkanlıkları dikkate alınarak sistem üzerinden sevk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 •  Bakanlığa gönderilen fiziksel evrakların kayıt ve sevk işlemlerinin tamamlanması ve birimlere teslim formları ile dağıtılmasını sağlamak, Başkanlığa gelen veya havale edilmiş olan evrakların kayıtlarının tutulması, ilgili şubelerine dağıtılmasını ve takibini yapmak,
 • Bakanlığımızın, hizmet birimleri tarafından belgenet programı kullanılarak üretilen, maksimum 5 kg kadar, fiziksel ekleri olan belgelerin, niteliğine göre en uygun postalama şekliyle kurum dışına gönderilmesini sağlamak,
 • Fiziksel teslimi gerçekleştirilen belgelerin teslim formu tutanak vb. delillerini tutmak ve saklamak,
 • Bakanlığımız, hizmet birimleri adına kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gelen belgeleri teslim almak, kayıt işlemini belgenet programına yapmak ve sevk işlemini elektronik ortamda kağıt çıktı almaksızın gerçekleştirmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı birimlerince üretilen resmi nitelikli belgelerin öncelikli olarak KEP üzerinden gönderimi için gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Birimlerimizin yazılı talepleri halinde kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden gönderimi gerçekleşen belgelerin teslim delillerini alarak çıktısını ilgilisine vermek,
 • Bakanlığımızın, hizmet birimleri adına ulusal elektronik tebligat sistemi (UETS) üzerinden gelen tebligatları teslim almak, kayıt işlemini belgenet programına yaparak sevk işlemini elektronik ortamda kağıt çıktı almaksızın ilgilisine yapmak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) ve ulusal elektronik tebligat sisteminin (UETS) işletilmesi ile kanun ve yönetmeliklerce yetkilendirilmiş kurumlar nezdinde elektronik adreslerin alınması, iptal edilmesi, yenilenmesi işlemleriyle, benzer nitelikte çıkacak programların entegre edilmesini sağlamak,
 • Resmi evrak sevk ve idaresi ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname esasları, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuat hükümlerine göre gerekli düzenleme ve işlemleri yapmak, 2017/21 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/12 sayılı Genelgesinin, birimimizin işleyişi ile ilgili hükümlerine göre işlem tesis etmek,
 • Gizli evraklar üzerinde "13.05.1964 tarih ve 6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar" uyarınca işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Bakanlığımız hizmet birimleri ile il müdürlüklerimizin evraksal nitelikli iş ve işlemlerinde, birimimizin bilgi beceri ve tecrübelerini aktarmak, yönlendirmek,
 • Posta cihazı ile gönderilen gönderiler ve kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden yapılan gönderilere ait işlemleri ve giderlerine ait ödemeleri yapmak,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama işlemleri ile şubenin ve Başkanlığın arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,