Genel Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız hizmet birimlerinin teslim edeceği fiziksel nitelikli belgeleri, dokümanları ve malzemeleri, birim arşiv sorumluları tarafından düzenlenecek tutanak karşılığında, kontrollerini yaparak teslim almak,
 • Birim belge arşiv sorumlularının tespitini sağlamak, güncellemek gerektiğinde toplantı ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kurum arşivine devri gerçekleşen arşivlik malzeme hakkında, yapılacak işlemi belirlemek üzere, ilgili birimlere ayıklama ve imha komisyonları kurulması için çağrıda bulunmak
 • Bakanlığımız hizmet birimlerinin birim arşivlerinin standart dosya planları dikkate alınarak düzenli bir şekilde tutulması amacıyla, faaliyetlerine rehberlik etmek ve günün koşullarına uygun yöntemler göstermek,
 • Bakanlık kurum arşivine devri gerçekleşen malzemelerden, belgelerden ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda faydalanmalarına olanak sağlayacak gerekli tedbir ve düzenlemeleri yapmak,
 • Cumhurbaşkanlığına bağlı, Devlet Arşivleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, devir teslim ve imha işlemlerinde gerekli onayları alarak koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık kurum arşivi ile ilgili diğer işlemler ile daha sonra çıkabilecek kanun, tüzük yönetmeliklere uyumlu çalışmalar yapmak,
 • E-Arşiv kurulması işlemlerinde, gerekli tedbirleri almak, belgenet programı ile uyumunu kontrol etmek,
 • E-Arşivin aktif edilmesinde, Bakanlık hizmet birimleri ve il müdürlüklerinde gerekli eğitim bilgilendirme ve uygulama işlemlerinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak destek vermek,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,