Satınalma Şube Müdürlüğü
  • Başkanlığın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin temini, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin satın alma ve gerektiğinde satış ile ilgili işlemlerini yürütmek,
  • Hizmetin gerektirdiği her türlü kırtasiye, basılı kağıt, defter, toner ve benzeri mal ve malzemelerin alımını yapmak ve basım, grafik işleri ve teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  • Periyodik yayın alımlarını (gazete, dergi, Resmi Gazete aboneliği) ve her türlü ilan giderlerinin ödemelerini yapmak,
  • Her türlü demirbaş, mefruşat, büro, işyeri makine ve teçhizat alımlarını yapmak,
  • Makine-teçhizat ve taşıtların bakım onarımları ve bunların gerektirdiği yedek parçaların alımını, makine, teçhizat ve cihazların ilgili şube müdürlüğünün talepleri doğrultusunda yıllık periyodik bakım sözleşmelerini yapmak,
  • İhale veya doğrudan temin ile yapılan alımların ödeme evrakına ait ödeme emri belgesini düzenlemek,
  • Başkanlığın, bütçe hazırlama rehberine uygun olarak bütçe teklifinin hazırlanmasını koordine etmek ve bütçeye konulan ödeneklerin takibini ve bütçe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
  • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,