Teknik İŞler Şube Müdürlüğü
  • Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile hizmet alımlarına ilişkin kriter ve özellikleri belirlenerek, teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak,
  • Bakanlık hizmet binaları ve kullanımında olan yerlerin yeni proje veya tadilat projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması ve bunlara ait her türlü keşif, metraj ve yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  • Bakanlık hizmet binalarında kullanılan veya kullanılacak aydınlatma, ısıtma, havalandırma, asansör ve haberleşme sistemlerinin kurulması veya kurdurulması ve bu sistemlerin her zaman çalışır durumda olmaları için her türlü periyodik bakım, onarım ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak,
  • Bakanlık hizmet binalarında yapılacak tadilat ve onarımlar ile buralarda kullanılan makine ve teçhizatın tamirleriyle ilgili işlemlerin mevcut teknik personel eliyle yürütülmesi ve bu tamir ve onarımlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin ilgili teknik personel tarafından tespitinin yapılarak satın alınması için teklifte bulunmak,
  • Mevcut veya kullanılabilecek cihaz, malzeme, ekipman ve sistemlerle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilerek Bakanlık hizmet ve faaliyetlerinde verimliliğin arttırılmasına yönelik görüş, öneri ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
  • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,