Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
 • Bakanlık personeline öğle yemeği çıkarılması için 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, Yemekhane Komisyonu ve üyelerinin teşkili için gerekli işlemleri yapmak,
 • Bakanlık yemekhanelerinin idaresi, yemeklerin pişirilmesi, ek hizmet binalarındaki yemekhanelere taşınması, personele sunumunun sağlanması ve buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Bakanlık hizmet binalarında personelin sıcak ve soğuk içecek ihtiyaçlarını karşılamak, çay ocaklarının idaresi, içeceklerin hazırlanması, personele sunumunun sağlanması ve buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Bakanlıkta düzenlenen organizasyonlarda, talep doğrultusunda yiyecek ve içecek hizmeti sağlamak,
 • Bakanlık personelinin yararlanması için her türlü faaliyet alanındaki ticari firmalarla kurumsal anlaşmalar yapmak,
 • Bakanlık personelinin çocukları için çocuk bakımevi işletilmesi ve yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları çerçevesinde personelden alınacak öğle yemeği katkı payının tespitini yapmak ve onaylarını almak,
 • Yemekhane ve çay ocakları gelirleri ile Bakanlık bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinin kısa vadede ihtiyaç duyulmayan kısmının, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak bankalarda vadeli ve vadesiz hesaplarda değerlendirilmesi hususunda Daire Başkanına bilgi vermek ve talimatları yerine getirmek,
 • Yemekhane hesapları ve gelirleri ile ilgili, muhasebe memuru tarafından düzenlenen kesin hesap cetvellerinin kontrol edilip, mali yılın bitimini takip eden ayın sonuna kadar Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Bakanlık yemekhanelerinde çıkarılacak öğle yemeğinin haftalık, aylık listelerinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Yemekhane ve çay ocaklarının ihtiyacı olan gıda maddeleri ile diğer tüketim malzemelerinin satın alınması, ambara konulması ve ambar kaydı ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak,
 • Yemekhane, çay ocakları ve diğer kullanım yerlerindeki her türlü malzeme ve makinelerin bakımının, temizliğinin yaptırılması, usulüne uygun çalıştırılmasını sağlamak ve gerekli sarf malzemelerinin tedarikini yemekhane özel hesabından sağlanması için ilgili evrakları hazırlamak,
 • Bakanlık eğitim tesisinin işletilmesi ve yönetimi ile ilgili işlemleri yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak